top of page

"Vandringen" - En sekt!

Updated: Jun 8

Den Neokatekumenale Vandring, eller blot "vandringen" som den også kaldes, er en problematisk og sektlignende gren af Den Katolske Kirke. Dels problematisk, pga. den teologiske position som vandringen besidder, men også pga. den angiveligt stærke sociale kontrol internt i vandringen, kombineret med mange oplevelser om splid og sekterisme i de bispedømmer og menigheder hvor Vandringen udbredes. Det er vigtigt at skelne mellem Vandringen som koncept og bevægelse, og de individuelle personer og præster som udgør Den Neokatekumenale Vandring. Mange i vandringen er sågar også fromme og velmenende præster og mennesker, og besidder stærk spiritualitet. Men ud fra en teologisk og spirituel position, må man forholde sig til hvilke konsekvenser vandringen har mange steder i verden - og især her i Danmark, hvor vandringen sågar har et præsteseminar, og hvor bispedømmet i Danmark nu også befolkes af flere og flere neokatekumener. I Danmark har en præst fra den neokatekumenale vandring sågar forladt den, til fordel for at blive en del af præstebroderskabet Skt. Pius X, også kaldet SSPX. Vi skal først her se kort på vandringens historie, så de teologiske og sociale udfordringer med vandringen og dens meget problematiske teologi, og samtidig nogle eksklusive eksempler som normalt kun er forbeholdt vandringens medlemmer, de såkaldte neokatekumener. Ud fra de betragtninger, kan man ikke andet end at fraråde folk at blive en del af den neokatekumenale vandring, og samtidig oplyse folk om de problematiske elementer der findes deri. Lad os se på nogle eksempler.

"Vandringen" kort

NKV har gjort det let for os, og sågar bygget en dansk officiel underside, hvor man kan læse om NKVs oprindelse. Det kan man selv fordybe sig mere i, men kort fortalt:


 • Blev stiftet af "Kiko" Argüello i 1964, i et slumkvarter i Madrid

 • Vurderes at have ca. 1 mio. medlemmer på verdensplan

 • Driver ca. 100 præsteminarer på verdensplan

 • I Danmark er en væsentlig del af præsterne fra NKV, hvor der også i Danmark er et præsteseminar (Redemptoris Mater) - det er ret unikt, at Danmark således er værtsland for NKV


Bygger på befrielsesteologi

Normalt er den neokatekumentale vandrings egen katekismus kun forbeholdt katekumenerne - alene at den er hemmelig og kun forbeholdt de som er en del af vandringen, er problematisk i sig selv. Men jeg har fundet den samlede katekismus på nettet, og vil gennemgå de mest centrale dele af den her. Hvis du spørger en neokatekumenal præst, vil han enten benægte at den eksisterer, eller også vil han nægte dig adgang til at læse den. Allerede her, bør alle alarmklokker ringe. En kopi af katekesen er mig også tilgængelig i fysisk format, som jeg har fået af en bekendt. Vil man læse med, kan man åbne "katekesen for omvendelsesfasen" ved at læse her. Allerede titlen er beskæmmende, for hvis man er katolik - hvad skal man så omvendes fra? Dét svar får man senere. Hele den indledende katekismus er på ca. 430 sider, så her kommenterer jeg på et udpluk. På de indledende sider motiverer Kiko og "Carmen" (medstifter, red.) for NKV berettigelse, og hvorfor den er nødvendig. Til at starte med, problematiserer de fx den eksisterende Kirke, og de sakramentale og pastorale strukturer:

"What type of presence has the Church preached above all? Let us see some: - Christ is present in the tabernacle: this is why the priests tell the people to go and pray in front of the tabernacle, to ask for graces. - Christ is present in the sacraments: in the Eucharist, in Confession, in Baptism, in Marriage, etc.; it's necessary to feed on Christ in the sacraments, so it's necessary to go to Mass and Confession frequently, etc. - Christ is present in the Church, in the bishops, in the Pope, in the priests: that's why the Church tells the people that they must obey the Pope and the bishops and to receive spiritual direction from a priest. - Christ is present in the poor, in the sick, in those who suffer: that's why the Church recommends that people do works of charity among the poor and the needy, to visit hospitals, prisons, etc. - Christ is also present glorious in heaven: so we must pray all the time, in the street, in the countryside, because Jesus Christ intercedes for us from heaven and we must invoke him through prayer. More or less, the parishes base their pastoral on these moments, on these presences of Jesus Christ. The priests try to bring the people to meet Jesus Christ through these presences. This type of pastoral is what is called a pastoral of sacramentalization". - p. 18

Den underliggende logik i ovenstående er, at de kirkelige strukturer, sakramenterne, præsterne, biskopperne etc. er forhindringer for at udbrede det kristne evangelium. Denne pastorale tilgang som nævnes foroven, er en "sakramentalisering" af Kirken, forstås det.


Kiko fortsætter sin fortælling, og redegør her for motiverne for en ny og anderledes måde at evangelisere på:

"We find ourselves with a pastoral of sacramentalization and we need to open a new type of pastoral, to find a way to reach that brother who is outside the Church. We have seen how Christ has established a great presence: the Church as a community that gives the signs of faith, signs that call to faith. Jesus himself says this in the Gospel."

Så fordi Kirken altså er i en nedgangsperiode, og fordi der stadig er mennesker som ikke er en del af Kirkens eksisterende strukturer, så er man nødt til at finde en anden fremgangsmåde. Bemærk hvad pointen bag disse omtalte "tegn" er - her menes meget konkrete fysiske tegn, som udstråler den kærlighed Kiko redegør for forneden, og som tilsyneladende mangler. Bemærk at præmissen er at kærlighed kun kan være til stede og manifestere sig, hvis den altså er synlig for menneskets sanser.


"And I would ask: in this parish, where are these signs given today? Where are these bothers and sisters who love each other in the dimension of the cross and are perfectly one? Because Jesus says: Love one another visibly, so that the others may see you loving each other. Where are these signs given today?"

Jeg er ikke helt sikker på at Kristus præcist er citeret her, og at Jesus bad os vise omverdenen hvor meget vi elsker hinanden. I mest generøse forstand, vil jeg forstå ovenstående som en form for farisærisme. Men læser vi videre, så bliver vi klogere:

"...The same thing is beginning to happen here: many people no longer come to church. And it's necessary to think of them because the Church cannot stop: she must see how to call back these brothers and sisters who have left. So these catecheses are not Lenten lectures, but something very serious: we want to form in the parish a community that may be a sign. In time this Community will change the pastoral (sign) and the structure of the parish".

Det er meget vigtigt at forstå, at når mennesker taler om at ændre strukturer for at lade en form for energi eller effekt manifestere sig, så taler man i filosofiske termer om det man kalder "fænomenologi". Det er et langhåret akademisk begreb, som har sin rod i Frankfurterskolens marxistiske klasseteori, og hvis logik bygger på at strukturer er hæmmende for at folk kan få deres sociale, kulturelle eller følelsesmæssige/økonomiske behov opfyldt. Så hvis Kirken ikke udstråler kærlighed nok, så er Kikos logik foroven at menighedernes pastorale struktur skal ændres. Det er med andre ord, befrielsesteologi. En marxistisk ideologisk indgangsvinkel til kristendommen, som spænder kristendommen for en ideologisk og især naturalistisk vogn. Livet på jorden skal føles godt, og strukturerne står i vejen for at den følelse kan opnås. Han fortsætter:


"This is how we arrive at that new type of parish, about which many documents of the Church speak, a parish that is a "community of communities," an atomic parish, made up of small Christian communities, on a way of conversion, reliving their baptism in a Christian community. These come into being alongside the other realities of the parish, which will be enriched by them. This is what has already happened in many parishes: by a process of emulation, all the other realities in the parish grow."

Så hele essensen er altså at mennesker skal omvende sig igen, og genopdage eller leve deres dåb i et kristent samfund, som er atomiseret og lever i periferien. Vi skal senere se, hvilket falsk ideal der sigtes til her.


"In the Acts of the Apostles we can see that miracles are performed mostly at the beginning: it's when the apostles need to potentiate their word. Thus God acts with power and miracles. But as soon as someone has accepted the Word, what happens? There are less and less miracles. Because the true miracle appears: the mission of the Church in the world, the miracle that God wants, that which the Council called the moral miracle. When THERE APPEARS THE CHURCH AS A COMMUNITY OF SAVED PEOPLE (hans egen fremhævning, red.)-; as a community of brothers and sisters" who are truly risen from death and can love each other in the dimension of the cross, then the physical miracles are no longer necessary. Love one another as I have loved you (in the cross), says Jesus. By this love everyone will know that you are my disciples..." - p. 23

Her omtaler Kiko dette "fysiske mirakel" - som defineres som fællesskaber af brødre og søstre som indbyrdes elsker hinanden. For det første er et mirakel ikke fysisk, et mirakel er i sig selv overnaturligt. Men her er så mange falske forudsætninger i den sætning, at vi er nødt til at stoppe op. 1) Mirakler er pr. definition overnaturlige, og ikke alene fysiske. 2) Tro på den katolske kristendom tilvejebringes ikke af, at folk ser den eller oplever den (en tese fordømt af Hl. Pius X i "Pascendi Dominici Gregis"). Den tilvejebringes af overnaturlig nåde som oplyser sjælen og bevæger viljen til Sandhed. Kærlighed og nåde kan ikke "føles" eller "Opleves". Sandhed sidder ikke i følelserne, men i viljen og intellektet. 3) Præmissen for Kirkens eksistens har aldrig været sociale fællesskaber i sig selv - de helligste mennesker i kirkehistorien har for manges vedkommende været eremitter. Fælleskaber er aldrig et mål i sig selv.

Bemærk at præmissen er gensidig kærlighed mellem mennesker - Kiko nævner ikke ét sted den gensidige kærlighedsrelation mellem Gud og mennesket. Hvorfor gør han ikke det?

"It is obvious that a Christian of twenty or thirty years ago, in front of these two types of men, in front of this development that is taking place around him, in front of these two types of people who are no longer willing to listen to him, finds himself with an inferiority complex, since he is in a Church that is going through a difficult time, a Church that is, so to say, monolithic, still very dogmatic, an excessively ritualistic Church, a Church in which there is almost no Word of God because everything is in Latin, because it is practically forbidden to read the Bible, a Church in which the people are nourished above all with particular devotions, like the Sacred Heart, novenas, devotions to the saints, etc. This man has a very juridical theology and a very poor formation: usually, he has a formation for First Communion, after which came what they taught him at school or college in the class of "religious education" and little more. He is a man who underwent spiritual exercises and who perhaps goes to a priest for spiritual direction but who found himself in a very poor position for giving an answer to what has fallen on top of him: a world which is changing greatly, to which he has to give an answer." - p. 39

Her må man vel gå manden en smule i møde. Er det ikke rigtigt, at der i 1950erne og i tiden op til koncilet, og grundlæggelsen af Den Neokatekumenale Vandring, var en stor grad af form uden indhold? Meget af kritikken hos især modernistiske kræfter i Kirken på den tid, beroede på en overdreven formalisme, struktur fremfor indhold, overfladiskhed og træghed. Vi kan også se, at mange reelt havde opgivet at tro på Kirkens indadvendte fokus, og reelt ønskede at engagere verden og Kirkens omgivelser. Men til hvilken pris? Omvendt, kan det undre at Kiko slet ikke påskønner den spirituelle næring som han går i rette med - hvorfor er novener, spirituelle dyrkelser over helgener o. lign. dårligt? Hvilken praksis har Kiko selv haft? Hvis man oplever at ens nærmeste præst ikke kan tilbyde nogen opbyggelig spirituel formation, så bør man gå til en anden præst. Men det er ikke en løsning at kaste barnet ud med badevandet. Præmissen bliver her, at fordi verden ændrer sig, så skal Kirken også ændre sig. Men Kirken skal ikke ændre sig, fordi Gud ikke ændrer sig.


Men det bliver endnu mere radikalt:

"But it is important to keep in mind that these masses enter the Church with all their natural religiosity, with all their religious schemes. And whereas, at first, there had been a catechumenate of three or four years to enter the Church, a catechumenate that was an initiation into faith, now this catechumenate could no longer be done because people enter en masse. The catechumenate overflows. Then what they do is to gradually Christianize the pagan religious schemes that people have.If on every mountain there was a temple to Venus, or Apollo, or whoever it was, does the Church pull down the temple? No. What she does is take away the statue of Jupiter and put up one of Jesus Christ. In Sicily we have seen pagan temples,dating from before Christ, transformed into churches. So instead of worshipping and having feasts for their gods as they were accustomed to, the people worships and has feasts in honor of Jesus Christ because people cannot live without worshipping. So starting with the people's pagan worship, the Church will bring them to Christianity. So that the people would not suffer a divorce between the celebrations they used to have in their pagan life and the Christian celebrations (they had celebrated these feasts from when they were little and they have a great power of catechization), what the Church did was to catechize through the feasts, substituting feasts with a Christian content on the same dates of the pagan ones." - p. 55

Ovenstående citat er stærkt alarmerende. Her beskylder Kiko Kirken for at bestå af en form for hedenskab, som er blevet videreført i Kirkens bygninger (kirkerne), og at tankegodset reelt er en videreførelse af præ-kristen tilbedelse. Han viderefører sågar myten om, at juleaftensdag blev indstiftet pga. festen til guden Sol, mens det faktisk forholder sig direkte omvendt. Festen til Sol Invictus d. 25/12, blev faktisk indført som et modsvar til den kristne jul (som naturligvis ligger fast, fordi vi ved hvornår Herren blev undfanget). Men det bliver endnu mere alarmerende, som vi skal se på illustrationen forneden:

På ovenstående skitse sammenligner Kiko altså Kirkens grundlæggelse og fangenskab med den af det babylonske eksil fra Davids oprettelse, til det babylonske fangenskab og genopførelsen af templet, og genbefolkningen af Israel. I skitsen foroven får man indtrykket af, at den "primitive" sande Kirke, jf. citaterne foroven, og som vi skal læse nedenfor, er i en form for tilsvarende "konstantinsk" fangenskab, blot for at blive genopdaget og reformeret ved Det 2. Vatikankoncil. En sådan tese er ikke ny, og har sit oprindelige ophav i en lang række protestantiske kredse. Det er en udbredt myte man gerne viderekolporterer, at Konstantin "ødelagde urkirken", som mange protestanter påstår bestod af en form for sociale urfælleskaber, hvor man helt undgår beviserne på de apostolske fædre, at anse de 12 apostle som biskopper, og helt underkende den apostoliske succession. En sådan tænkemåde, at ville vende tilbage til en form for "oprindelig kirketanke", har Pave Pius XII selvfølgelig haft en holdning til, og forkastet.


Kirkens egen katekismus tydeliggør og fastslår selv med stor klarhed, at vi er forpligtet på at efterleve og underkaste os Kirkens læreembede, udtrykt på Kirkens dogmatiske konciler:

Den Katolske Kirkes Katekismus: "85 Men opgaven, der består i autentisk at fortolke Guds Ord både i Skriften og i Traditionen, er alene betroet til Kirkens levende Læreembede, hvis autoritet udøves i Jesu Kristi navn, det vil sige til biskopperne i forening med Peters efterfølger, biskoppen af Rom. 86 Læreembedet står imidlertid ikke over Guds ord, men er dets tjener. Det lærer kun det, som er blevet overleveret. For Gud har villet, at det med Helligåndens bistand ærbødigt lytter til dette ord, bevarer det med hellig ærefrygt og fremlægger det med trofasthed. Det er fra denne ene troens skat, at læreembedet henter alt, hvad det fremsætter som guddommeligt åbenbaret og genstand for tro. 88 Kirkens Læreembede udøver i hele dens omfang den af Kristus modtagne fuldmagt, når det definerer dogmer, det vil sige når det fremsætter sandheder, som er indeholdt i den guddommelige Åbenbaring, eller på definitiv måde fremsætter sandheder som har en nødvendig forbindelse med dem, i en form, der forpligter det kristne folk til en uigenkaldelig troens tilslutning".

Hvordan harmoniserer man dette udtryk fra Kirkens katekismus, med Kiko Argüellos ord fra Den Neokatekumenale Vandrings katekismus? "Kiko" uddyber sin holdning til Kirkens liturgi og udvikling i dette følgende afsnit. Han sidestiller direkte æstetik og perfektion med en form for uægte idoldyrkelse.

"The Council has renewed the liturgy with great courage. Such deep renewal undertaken by the Council cannot be understood without the assistance of the Holy Spirit. This Council marks a stage in the history of the Church. We left behind a certain immobility (which was necessary in its time) and we entered a fertile period of renewal and creation that we live in today. The liturgy is in constant renewal. When there is not this renewal, perhaps the Holy Spirit is not in us... ....The liturgy becomes full of pomp with grandiose songs and music. Christianity is protected by the emperor. The worship becomes very ornate and full of pomp. So we see how things that are secondary cover up and obscure what is essential. But more than anything else this mass of pagan people fundamentally sees the Christian liturgy with its own religious eyes: the pagan idea of sacrifice. The earliest tradition of the Church never had problems with the sacrificial sense of the Eucharist, nor ever cast doubts on it, but, however, was very careful to distinguish between the sacrificial character of the Eucharistic banquet and both the Jewish sacrifices of the OT, now superseded and pagan sacrifices, considered to be idolatrous. But in this period sacrifice is understood much more in a pagan way than in a Christian one." - p. 346ff.

Men ikke nok med det, så sidestiller han højmiddelalderens teologiske og liturgiske tydeliggørelse af det eukaristiske offer, med en hedensk og uren offertanke. Det er helt konkret vranglære. Der er ikke andet at sige. Man kan simpelthen ikke være en rettroende katolik, og så mene det dér."Just as obviously unwise and mistaken is the zeal of one who in matters liturgical would go back to the rites and usage of antiquity, discarding the new patterns introduced by disposition of divine Providence to meet the changes of circumstances and situation....This way of acting bids fair to revive the exaggerated and senseless antiquarianism to which the illegal Council of Pistoia gave rise. It likewise attempts to reinstate a series of errors which were responsible for the calling of that meeting as well as for those resulting from it, with grievous harm to souls, and which the Church, the ever watchful guardian of the “deposit of faith” committed to her charge by her divine Founder, had every right and reason to condemn." - Pave Pius XII, "Mediator Dei"

Så for at opridse afsnittet i punktform:

 1. Den Neokatekumenale Vandring bygger på et teologisk grundlag der ligner befrielsesteologien til forveksling

 2. Vandringen frembærer et liturgisk og ekklesiologisk perspektiv, som er underkendt af Pave Pius XII, og som er i modstrid med Kirkens katekismus, og Kirkens 20 dogmatiske konciler

 3. Vandringen frembærer en teologi, som har rod i den modernistiske erkendelseslære, og som er fordømt af Hl. Pave Pius X i "Pascendi Dominici Gregis"


Men bare vent, vi er kun lige begyndt.


Sekterisk og fjendtligt syn på omverdenen

"Finally, there is a third circle, a third group of brothers and sisters, those who live a lie, who have always lied to themselves. They are those in whom Satan acts, enslaving them. Not necessarily because they are wicked, or due to any fault of their own, but perhaps for some reason or other that we will not investigate. Maybe these are the richest people, humanly speaking, the most intellectually gifted. (Judas was perhaps the brightest of the apostles, which is why he kept the purse ... ) These people cannot stand the community. This mission is very important because, without Judas, there is no Paschal Mystery of Jesus Christ. If you are called to be Jesus Christ, you must have your Judas. ... When that day arrives, these people will have the mission of killing you, of destroying you. Fundamentally, they live dominated by the devil because they have never been loved. To be able to love himself and other people, a man needs to be loved. These people do not listen to your reasons; they do not recognize the Spirit. They say it's all too angelic and a form of alienation which provides you with an excuse never to have to lift a finger to do anything. The only way for these brothers and sisters to be saved is for the Church to give her blood for them, the blood of Christians, which is the blood of Jesus Christ. They will kill you and you will give your blood for them, as St. Stephen gave his blood for those who stoned him." (p. 93).

Det er som sådan ikke forkert, at hvis man ikke er under Kristi herredømme, er man under Fristerens. Men at gå derfra, til at påstå at Satan aktivt handler i alle de mennesker, som ikke er en del af vandringen, er nok lidt en stramning. Og ligefrem at påstå, at mennesker som ikke er en del af Vandringen ligefrem vil slå medlemmer af Vandringen ihjel, er så ekstremt, at man savner kategorier. Og hvis det ikke var karikeret nok, så ledsages Kiko Argüellos påstand foroven, med denne meget fine børnetegning forneden, som skal understrege pointen (som om det var nødvendigt overhovedet at tegne den i første omgang).


Nej, det er ikke en joke. Den tegning fremgår virkelig i Vandringens officielle læremateriale. Men den bruges også - er jeg blevet orienteret om - i vandringens officielle "katekeselektioner" i menighederne. Logikken er super retarderet:

 • Vandringen og "cellerne" i vandringen, er jordens salt

 • Der er nogle individer på vej ind i vandringen, som er på vej til at blive "oplyst" af "den sande kirke"

 • OG SÅ FINDES DER ALLE JUDAS'ERNE SOM VIL SLÅ DIG IHJEL (Okay, det er mig der har Caps Lock på).


På Vandringens danske hjemmeside kan man læse mere om, hvordan man rigtigt kan blive en del af den sande Kirke, og undgå at blive myrdet af sine almindelige katolske trosfæller (eller nede i Brugsen).

 • Kerygma handler om at man skal "tilbage til dåben". Jeg spurgte selv en neokatekumenal præst, hvad det reelt betød. Det kunne han ikke svare på, uden at lyde som om at det reelt handlede om gendåb (uden at han brugte ordet). Da jeg så spurgte hvad jeg skulle bruge det til, da jeg for det første var døbt, og for det andet gerne gik til skriftemål, ignorerede han mig.

 • Bemærk at man i afslutningen af processen om "Ydmyghed" skal give alle sine ejendele til vandringen. Det forlyder at man ikke må eje noget, men får stillet midler til rådighed af Vandringen.

 • Der er samtidig meget stor vægt på, at man får så mange børn som muligt. Der er mange beretninger om at kvinder føler sig stærkt presset til at føde mange børn, og under psykisk pres og sågar misbrug.


Det ligner en sekt. Det lyder som en sekt. Det virker som en sekt. Det er en sekt.


Sekten bygger på følelser - Gud er "inden i os"

"We always look for God outside ourselves. This example tells us something very important. (It's used by the Jews to catechize their children.) It tells us that one day you will meet someone who tells you that there's a treasure in your own home. That someone is the apostle: Jesus Christ said: "The Kingdom of God is within you (see Lk 17:21) . All those who listen to you are seeking this treasure. You are the one who will tell them where to find it...." "Because of this reality of death that you have, because the only life you have is what you have today, you are a slave of evil: you are a slave of the devil and you obey his concupiscences and his commands. This creates in you a dissatisfied man, you are a man in a state of suffering. You have engraved within you the natural law. You know that you will find fulfillment loving the other, transcending yourself in the other,. In the moment your "I" transcends itself in the other, whoever this is: your colleague, the poor man on the street corner, your wife or your child... in the measure you are able to transcend yourself in the other, loving him, you fulfill yourself, you fulfill the law. All the law and the prophets are summed up in this: love God and love your neighbor as yourself (see Mt 22:36-40). But, every day, man experiences this reality: he cannot pass over to the other, he cannot cross the barrier that divides him from the other because between him and the other is a monster, a dragon: death. Because of this,man is dissatisfied." - p. 129-131.

Jf. citatet foroven, og den meget flotte børnetegning forneden, kan man se hvordan kærlighed, ifølge Kiko, forplanter sig mellem to mennesker. Det er en pinligt forkert udlægning af katolsk antropologi, men det hele bygger sådan set bare på, at man skal nære positive følelser for den næste, ubetinget. Det er selvfølgelig forkert, og præmissen her er at det er blotlagt for enhver form for katolsk spiritualitet. Vi skal ikke elske næsten, for næstens eller vores egen skyld. Vi skal elske næsten for Guds skyld, fordi det herliggør Ham. Vi opfylder loven når vi elsker Gud, mest af alt. Igen, kan man ikke føle sandhed. Noget er ikke sandt, eller godt, fordi det føles godt. Sandhed er en rationel og intellektuel viljesakt, som vi kan vælge til, fordi Sandheden er åbenbaret for os. Hvis det flyder over i følelserne, så er det fint. men det er ikke et krav.

Afslutningsvis, får man en mistanke om at positive følelser ubetinget bliver den "sociale lim" i vandringen, fordi opdukkende negative følelser der er i modstrid vandringens eksistens og grundlag, kan udlægges som enten ondskabsfulde eller i modstrid med hvad Gud ønsker af os. Det er relativt snedigt, men også ret ondskabsfuldt. Man konstruerer en følelsesmæssig afhængighed af det sociale fællesskab.


Eksempler på vandringens liturgi og aktiviteter

Afslutning og opfordring


Hvis du er præst i Vandringen: Forlad den, og søg evt. hjælp hos en præstekollega i en anden orden. Hvis du er lægmand: Hold dig langt væk fra Vandringen.


Bed for præsterne i Vandringen, at Helligånden må tildele rådets og modets gave.


85 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page