top of page

Den anti-modernistiske ed
Hellige Pave Pius X var én af de mest storslåede paver Kirken har haft i århundreder. Han gennemførte mange reformer, også nogle liturgiske som var mindre populære, men alt i alt må han siges at være en utrolig stor og stærk genopretter. Udover sit skarpe vid, sin ydmyghed og sit liv i fattigdom, så var han samtidig utroligt målrettet, og vidste præcist hvad Kirken havde behov for. Pius X er en helgen, og tak for Pius XII for at helgenkåre ham. Skt. Pius X indførte den anti-modernistiske ed, og befalede at den skulle sværges højtideligt på alle katolske præsteseminarer. Det havde moderat succes, men eden siges stadig den dag i dag hos fx Krist Konge Instituttets seminarister.Eden imod modernisme

"Til aflæggelse for alt kleresi, præster, bekendere, prædikere, religiøse superiorer og professorer på filosofisk-teologiske seminarer. "Jeg . . . tilslutter mig og accepterer hver og enkelt definition der er blevet fremsat og erklæret ved den ufejlbarlige Kirkes læremæssige autoritet, især de principielle sandheder som er direkte i modstrid med tidens fejl. Og først og fremmest, bekender Jeg at Gud, oprindelsen og målet for alting, kan erkendes med sikkerhed ved forstandens naturlige lys, i den skabte verden (jf. Rom 1,19), dvs. fra de synlige effekter af skabelsen, som en årsag fra effekten, og at derfor, Hans eksistens også kan demonstreres. For det andet, accepterer og anerkender jeg de eksterne beviser på åbenbaringen, altså guddommelige mirakler og handlinger samt profetier, som de tydeligste tegn på den Kristne religions guddommelige oprindelse, og jeg antager at disse samme beviser er veltilpassede til forståelsen af dette, i alle tidsaldre og hos alle mennesker, selv i denne tid. For det tredje, tror jeg med lige fast tro at Kirken, det åbenbarede Ords lærer og vogter, var personligt indstiftet af den virkelige og historiske Kristus da Han levede blandt os, og at Kirken blev grundlagt på Peter, det apostoliske hierarkis prins, og hans efterfølgere til al tid. For det fjerde, så antager jeg oprigtigt at troens lære var overleveret til os fra apostlene gennem de ortodokse Fædre i præcis samme betydning og altid i samme tilstand. Derfor, afviser jeg fuldstændigt den kætterske fejlagtige fremstilling, at dogmer udvikles og forandres fra en betydning til en anden, forskellige fra den som Kirken tidligere har udlagt. Jeg fordømmer også enhver fejl, som i stedet for den guddommelige skat som er blevet givet til Kristi brud og som forsigtigt vogtes af Hende - at der antages at et filosofisk produkt af menneskelig samvittighed gradvist har udviklet sig med menneskelig tilvirken, og vil fortsætte med at udvikle sig på ubestemt tid. For det femte, jeg antager med sikkerhed og bekender højtideligt at tro ikke er en blind religiøs følelse som bruser op fra dybet af underbevidstheden, og som under hjertets og viljens impuls trænes til moral, men at tro er et ægte samtykke af intellektet til Sandheden, ved at høre den fra en ekstern kilde. Ved dette samtykke, og grundet den højeste sande Gud, så tror vi alt det, som er blevet åbenbaret og fremsagt ved en personlig Gud, vor Skaber og HERRE. Ydermere, ved passende andægtighed, underkaster og tilslutter jeg mig med hele mit hjerte de fordømmelser, erklæringer og alle forskrifter indeholdt i encyklikaet "Pascendi" og i dekretet "Lamentabili", især de som vedrører hvad der er kendt som dogmatisk historie. Jeg afviser også den fejl hos de som siger at Kirkens tro kan modsige historien, og at katolske dogmer, i den forstand som de nu forstås, er uforsonlige med et mere realistisk syn på den kristne religions oprindelse. Jeg fordømmer også afviser også det synspunkt hos de, som siger at en veluddannet kristen antager en dobbelt personlighed - den af den troende, og den af historikeren, som var det tilladeligt for en historiker at antage ting som modsiger troen, eller at fastslå præmisser som, givet at der ikke er nogen direkte fornægtelser af dogmer, ville lede til den konklusion at dogmer enten er forkerte eller tvivlsomme. Ligeledes, afviser jeg den metode hvorved man vurderer og fortolker Den Hellige Skrift som, ved at omfavne rationalisternes fejlagtige fremstillinger og uden hensyn til mådehold og klogskab, afviger fra Kirkens tradition, troens analogi, den apostolske stols normer, ved at antage tekstkritik som den ene og overordnede norm. Ydermere, så afviser jeg den mening hos de som mener at en professor som underviser i eller skriver om historisk-teologiske emner, først skulle tilsidesætte enhver forudindtaget mening om den overnaturlige oprindelse af Katolsk tradition eller om guddommelig hjælp og tilvirken til at bevare al åbenbaret Sandhed for evigt, og at de skulle fortolke skrifterne hos hver af kirkefædrene alene ud fra videnskabelige principper, hvorved de afviser enhver hellig autoritet, og ved samme domsfrihed som er normal når man undersøger alle ordinære historiske dokumenter. Slutteligt, så erklærer jeg at jeg er fuldstændig imod modernisternes fejltrin, når de mener at der intet guddommeligt findes i Den Hellige Tradition, eller hvad er langt værre, siger at der er, men blot i panteistisk forstand, med det resultat at der intet ville være udover det ene faktum, i tråd med ordinære historiske fakta, navnlig at en gruppe mennesker som ved deres eget arbejde, talenter og dygtighed har videreudviklet en skole og tradition som begyndte med Kristus og Hans apostle. Jeg mener da fast, og vil til mit sidste åndedrag antage Fædrenes tro, i kærlighed til Sandheden, som sikkert er, var og altid vil være i succession til apostlenes biskoppelige virke. Formålet med dette, er da ikke at dogmer kan tilpasses til hvad der synes bedre og mere tilpasset hver tidsalders kultur, men snarere, at den absolutte og uudslukkelige Sandhed som er prædiket af apostlene fra begyndelsen, aldrig kan antages at være anderledes, og aldrig kan forstås på nogen anden måde. Jeg lover at jeg skal overholde disse artikler trofast, fuldkomment og oprigtigt, og vogte dem uhildet, og på ingen måde afvige fra dem i lære eller på nogen måde i skrift. Dette lover jeg, og dette sværger jeg, så hjælpe mig Gud." HELLIGE PAVE PIUS X


15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page