top of page

Kætterier: Zionisme


Theodor Herzl "Verdenssituationen" kalder atter på at ridse linjerne op, og én af de største misforståelser i nyere tid, er den om nødvendigheden af en sekulær jødisk stat, hvilket i sig selv er lidt af en selvmodsigelse. I katolsk optik er zionisme, forstået som opfyldelsen af den jødiske pagt om et tempel i Jerusalem som et led i menneskehedens frelsesplan, en klar kættersk position. Katolikker er ikke zionister, det 3. tempel er allerede rejst, og vi skal bede for jødernes omvendelse og optagelse i Den Hellige Katolske og Apostolske tro. Lad os først læse lidt om hvad Theodor Herzl, über-zionisten over dem alle, og ophavsmanden til vor tids zionisme, havde at berette om sit møde med Hellige Pave Pius X:


"Han var muligvis irriteret over at jeg nægtede at kysse hans hånd, og han svarede stift og resolut: "Vi kan ikke anerkende denne bevægelse. Vi kan ikke forhindre jøderne i at rejse til Jerusalem - men vi ville aldrig kunne sanktionere det. Jerusalems jord, hvis den ikke altid har været hellig, er blevet helliggjort ved JESU KRISTI liv. Som hovedet for Kirken kan jeg ikke sige noget anderledes. Jøderne har ikke anerkendt Vor HERRE, og derfor kan vi ikke anerkende det jødiske folk". Her var konflikten mellem Rom, repræsenteret af ham (Paven) og Jerusalem, repræsenteret af mig, atter igen åbnet op. Jeg forsøgte indledningsvis at være forsonlig. Jeg gjorde ikke noget stort indtryk på ham, da jeg genlæste mit lille skriv om ekstraterritorialisation. "Jerusalem", sagde han, "..må ikke falde på jødiske hænder." "Og den nuværende status, Hellige Fader?" spurgte jeg. "Det er ikke behageligt at se tyrkerne være i besiddelse af Vore Hellige steder. Vi er simpelthen nødt til at affinde os med det. Men at støtte jødernes foretagende i at besidde De Hellige Steder, det kan vi ikke."

Jeg sagde, at vi forsøgte - ud fra jødernes nødlidende situation - at føre en ikke-religiøs samtale. "Ja, men vi, og jeg som Kirkens hoved, kan ikke gøre dette. Der er to muligheder. Enten vil jøderne holde fast i deres tro og fortsætte med at vente på Messias, som for os allerede har været her. I så fald vil de fornægte JESU guddommelighed, og vi kan da ikke hjælpe dem. Eller også vil de rejse til Israel uden nogen religion, og i så fald vil vi være endnu mindre favorable over for dem." "Den jødiske religion var grundlaget for vores, men var overgået af Kristi lære, og vi kan ikke afstå den nogen form for gyldighed. Jøderne, som burde have været de første til at anerkende JESUS KRISTUS, har ikke gjort dette til denne dag." - Theodor Herzls egen beretning om sit møde med Pave Pius X.

Hellige Pius X er naturligvis eksplicit her, men af gode grunde. For det første fordi Kirken er opfyldelsen af Den Gamle Pagt, den er Det Nye Israel, og tager sig selv højtideligt nok til at forsvare den Sandhed der er Kirken og Kristi legeme. Det betyder også, at zionismen frembærer den forkerte position at jøderne har ret til at bygge et jordisk kongedømme, fordi jøderne - som ethvert andet folk - er kaldet til at anerkende JESUS KRISTUS, således at menneskeheden kan blive frelst. Jødernes frelsesplan går hånd i hånd med menneskehedens, fordi de er Guds udvalgte folk, men udvalgt på en sådan facon at de må anerkende den Sandhed som er åbenbaret for os alle. Det er altså falsk messianisme at mene, at jøderne ad egen drift kan og skal befolke Det Hellige Land. Først ved Kristi genkomst, skal de flytte til Israel - og først når alle hedenske folkeslag er omvendt til Den Katolske tro. Derfor har Kirken også traditionelt bedt for jødernes omvendelse, fordi de besidder en særlig plads i frelseshistorien, og fordi de besidder en særlig nøgle til menneskehdens frelse. Læs fx den traditionelle præ-konciliære bøn for jøderne ifm. Langfredagsliturgien: "Lad os også bede for de troløse Jøder, at Den Almægtige Gud må fjerne sløret fra deres hjerter, så at de også må anerkende JESUS KRISTUS vor HERRE. Almægtige og evige Gud, som ikke udelukker selv jødernes troløshed fra barmhjertighed, hør vore bønner, som vi frembærer og ofrer for dette folks blindhed, at de må anerkende Din Sandheds lys, som er Kristus, at de må udfries fra deres mørke. Ved samme Kristus, Vor Herre. Amen." Selv Kirkens nyeste katekismus, er tydelig i dette spørgsmål. Essensen af nedenstående artikler (674-675) illustrerer med provokerende klarhed, Kirkens tydelige position. a) Jøderne skal omvende sig til den katolske tro, efter at alle hedninge (ikke-jøder) er omvendt b) Først da skal Gud sende den Salvede, som forud var bestemt for jøderne (når Antikrist kommer) c) Først da, kan menneskeheden genoprettes fuldstændigt, og vi vil se Dommedag Jøderne bliver ikke omvendt til Den Katolske Tro, ved at flytte til Israel. Jøderne bliver ikke omvendt til Den Katolske Tro ved at genopføre det 3. tempel. Det 3. tempel er allerede opført og rejst, og det tempel hedder JESUS KRISTUS og Hans hellige Kirke. Jøderne bliver heller ikke omvendt ved, at opføre et stor-Israel. Og slet ikke, ved at gå ind for en ét-statsløsning, som sågar har til formål at fordrive alle ikke-jøder fra staten Israel. Ikke så få katolikker lider under Israels meget hårdhændede indstilling til kristne på vestbredden. Jesu genkomst er en konsekvens af de hedenske folk (ikke-jøders) omvendelse til Den Katolske Tro, efterfulgt af jødernes omvendelse, samt antikrists komme - og den endelige dom over menneskeheden.

674 Den herlighedsfulde Messias' Komme er i ethvert øjeblik af historien[30] afhængig af, at Han anerkendes af hele Israel;[31] hvoraf en del har forhærdet sig [32] i vantro (Rom 11,20) over for Jesus. Peter siger det til jøderne i Jerusalem efter Pinsen: Derfor skal I omvende jer og vende om, for at jeres synder kan blive slettet ud; så skal de tider komme fra Herren, da vi kan ånde frit, og Han skal sende den Salvede, som forud var bestemt for jer, og det er Jesus; Han skal bo i Himlen, indtil de tider kommer, da alt det genoprettes, som Gud fra fordums tid har forkyndt gennem sine hellige profeters mund (Apg 3,19-21). Og den hellige Paulus er Hans ekko: Har det ført til forligelse for verden, at de blev forkastet, kan det så være andet end liv af døde, at de bliver modtaget? (Rom 11,15). Jødernes fuldtallige indtræden i den messianske frelse, efter at hedningerne fuldtalligt er kommet ind, vil forunde Guds folk at realisere Kristi fylde (Ef 4,13), i hvilken Gud vil være alt i alle (1 Kor 15,28).
675 Før Kristi Komme skal Kirken igennem en sidste prøvelse, der vil få manges tro til at vakle.[35] Den forfølgelse, der ledsager dens pilgrimsgang på jorden,[36] vil afsløre ondskabens mysterium i form af et religiøst bedrag, der vil bringe menneskene en skinløsning på deres problemer, med frafald fra sandheden som pris. Det største religiøse bedrag er Antikrists, det vil sige det bedrag, som består i en pseudo-messianisme, hvor mennesket forherliger sig selv i stedet for Gud og Hans Messias, der er kommet i kødet. (Kirkens sidste prøvelse)
"Thi jeg vil ikke, Brødre! at I skulle være uvidende om denne Hemmelighed, for at I ikke skulle være kloge i eders egne Tanker, at Forhærdelse delvis er kommen over Israel, indtil Hedningernes Fylde er gået ind; 26 og så skal hele Israel frelses, som der er skrevet: "Fra Zion skal Befrieren komme, han skal afvende Ugudeligheder fra Jakob" (Romerbrevet kap. 11, 25-26)

Staten Israel har altså ingen plads i menneskehedens frelse. Den er en sekulær konstruktion, som har virket til stor skade for mange menneskeskæbner, og koster stadig mange menneskeliv den dag i dag.

61 views1 comment

Recent Posts

See All

1 Comment


Regin Benner
Regin Benner
Nov 01, 2023

Stor tak for dette befriende indlæg om det kætterske ved megen kristen zionisme

Like
bottom of page